Švietimo pagalba

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vaikas ugdomas Panevėžio lopšelyje-darželyje “Vyturėlis” pagal bendrojo ugdymo programą, teikiant logopedo, specialiojo pedagogo pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai.

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisija lopšelio– darželio “Vyturėlis” grupė specialistų, kurie sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

Logopedo-specialiojo pedagogo darbo tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

  Funkcijos:

  • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  • Sudaryti individualias, ar grupines kalbos ugdymo programas;
  • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse;
  • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku;
  • Dalyvauti VGK posėdžiuose;
  • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
  • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti;
  • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

Logopedė metodininkė Kristina Belazarė Letkauskė

Logopedė Agnė Visockienė

Logopedė – specialioji pedagogė Vilma Railaitė

Pakeisti teksto dydį