Teisės aktai

Švietimo įstatymas.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Geros mokyklos konsepcija

Valstybinė švietimo strategija

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Įvadas
Pradinio ugdymo bendroji programa (1 priedas)

Žmogaus saugos bendroji programa
Sveikatos ugdymo bendroji programa
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Pakeisti teksto dydį